ترجمه رسمی اسناد شناسنایی شخصی و کلیه مدارک در دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621) از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه انجام می گردد. در ادامه به نکاتی در مورد ترجمه اسناد شناسایی شخصی اشاره می شود.

ترجمه اسناد شناسایی شخصی

ترجمه اسناد و مدارک جهت استفاده از ترجمه و یا ارسال ترجمه اسناد به خارج از کشور، باید بصورت رسمی صورت گیرد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک توسط مترجمین رسمی و خبره قوه قضائیه انجام می شود. ترجمه روی سربرگ ویژه قوه قضائیه و با مهر و امضای مترجم رسمی قوه قضائیه و در ادامه دادگستری و وزارت خارجه نیز براساس نوع سند و مدرک و در صورت کامل بودن اسناد، ترجمه رسمی این اسناد را تائید خواهند کرد.

برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک نیاز به اصل مدارک می باشد. یعنی هم مترجم رسمی باید اصل اسناد را رویت و از اصل بودن آنها اطمینان حاصل کند و کارشناسان دادگستری و وزارت امور خارجه در زمان تائید ترجمه اسناد، باید اصل این مدارک را رویت کنند.

دارالترجمه رسمی شهر با بازبینی سیاست کاری خود در نظر دارد ترجمه ای با کیفیت به متقاضیان خدمات ترجمه ارائه دهد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک در کوتاه ترین زمان ممکن و با دقت بالاتر را از ما بخواهید. ما می توانیم ترجمه رسمی اسناد و مدارک شما را – در صورت نیاز – در مدت زمان 48 ساعت با تائید دادگستری و وزرات خارجه را آماده کنیم و این در حالیست که ترجمه رسمی اسناد و مدارک به طور میانگین 4 تا 5 روز زمان نیاز دارد.

ترجمه اسناد و مدارک, ترجمه اسناد رسمی و تمام مدارک, ترجمه اسناد شخصی و شرکتی

  • ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی (شناسنامه، کارت، پاسپورت) از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده را در کوتاه ترین زمان می پذیریم.
  • ترجمه رسمی اسناد و مدارک ملکی (سند ملک، سند خودرو).
  • ترجمه رسمی اسناد و مدارک شغلی (گواهی اشتغال بکار، گواهی اشتغال تحصیل).
  • ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی (گواهی اشتغال به تحصیل، دانشنامه، ریزنمرات و …).

ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به تمام زبان های زنده همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه رسمی اسناد و مدارک از تمام زبان های زنده به فارسی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

علاوه بر ترجمه رسمی اسناد و مدارک، دارالترجمه شهر ترجمه متون، مقالات، ترجمه برشور، فایل های صوتی و تصویری و … را نیز ترجمه می کند.

1-1 . شناسنامه: شناسنامه اصلی ترین سند و مدرک شناسنائی و هویتی در ایران می باشد. برای ترجمه شناسنامه لازم هست که اصل شناسنامه ارائه شود. شناسنامه افراد بالای 15 سال حتماً باید عکس دار باشد.

شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع چهارگانه قابل ترجمه و تایید است. چنانچه هریک از وقایع چهارگانه در شناسنامه افراد بالغ قید نشده باشد ذکر مراتب در ترجمه الزامی است . 

در کلیه صفحات شناسنامه بالای 15 سال چنانچه واقعه ای قید شده باشد عینا ترجمه و در غیر اینصورت درج عبارت : ( تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده ) توسط مترجم الزامی است. 

تعدد زوجات یا تعدد طلاق تماما باید درج شود. 

قید شماره سریال ، ممهور بودن عکس و ذکر کلمه المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه بوسیله مترجم الزامی است. تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد. 

2-1 . کارت ملی: اصل کارت ملی قابل ترجمه و تایید است. کارت ملی های قدیمی نیز حتی در صورت دارا نبودن اعتبار، ارزش ترجمه رسمی را دارند.ترجمه فارسی به انگلیسی یا هر زبان دیگر این مدرک انجام می شود.

3-1 .  گواهی فوت: اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال بدون نیاز به ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تایید است. در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی قانونی برای ترجمه و تایید کفایت می کند. 

4-1. گواهی تجرد: گواهی تجرد صادره از اداره ثبت احوال امور خارجه قابل ترجمه و تایید است. 

5-1 . گواهی ولادت: گواهی ولادت اتباع داخلی تا 15 روز قابل ترجمه و تایید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای متعهد و تایید نظام پزشکی قابلیت ترجمه و تایید دارد. 

گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امور خارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تایید است. 

6-1 . سند ازدواج: سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفتر خانه اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید است گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی ( عراقی و افغانستان ) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزرات کشور و با مهر و ماضاء معرفی شده قابل ترجمه و تایید است ازدواج موقت و اقرار بزوجیت در صورتی ترجمه و تایید می شود که مثل اقرار نامه در سر برگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد قید شروط ضمن عقد زوجین در ترجمه الزامی است.

ترجمه اسناد شناسایی شخصی به تمامی زبان های زنده 

7-1 . سند طلاق: سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تایید است. 

8-1 . گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تایید است و از تاریخ صدور 1 ماه برای ترجمه اعتبار دارد .  ترجمه گواهی عدم سوئ پیشینه 3 ماه از تاریخ ترجمه معتبر است.

9-1. کارت پایان خدمت و معافیت: کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تایید است با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود لکن کپی برابر با اصل آن قابل تایید نیست . همچنین گواهی های صادره از نیروهای انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه وتایید می باشد. 

ترجمه اسناد شناسایی شخصی به زبان ایتالیایی

10-1 . گواهینامه رانندگی: گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به ان که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تایید می باشد. گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه  نیز قابلیت ترجمه و تایید را داراست ترجمه و تایید و برابر با اصل نمودن گواهینامه های بین المللی فاقد منع قانونی است.

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621) با همکاری مترجمان رسمی دادگستری در امر ترجمه رسمی اسناد شناسایی شخصی در بهترین کیفیت آماده رائه خدمات است.