گواهی اشتغال به کار از بنگاه های آزاد اقتصادی ارزش ترجمه رسمی رادارند. ترجمه رسمی گواهی کار مشاغل آزاد به انگلیسی و سایر زبان ها بصورت رسمی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه توسط دارالترجمه رسمی در تهران انجام میپذیرد.

تمامی گواهی های اشتغال روی سربرگ شرکت یا موسسه که دارای مُهر شرکت یا موسسه هستند، ارزش ترجمه رسمی به تمام زبان ها را دارند. جهت تائید ترجمه رسمی این گواهی ها نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به کپی روزنامه رسمی و یا کپی از مجوز فعالیت شرکت یا موسسه صادر کننده گواهی می باشد که روی کپی روزنامه یا مجوز مُهر مربوط به شرکت درج شده باشد.

از طرف دیگر نیاز به دفترچه بیمه و همچنین در صورت عنوان شدن سمت کاری فرد مورد نظر مثلاً به عنوان کارشناس رشته ای خاص، نیاز به اصل دانشنامه تحصیلی فرد شاغل می باشد که به تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت رسیده باشد.

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار آزاد در تهران

ترجمه رسمی گواهی های کار مشاغل حکم رزومه و بیانگر زمینه فعالیت فرد می باشد. دارالترجمه رسمی در تهران ارائه دهنده خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی اسناد و مدارک و متون شما عزیزان می باشد. گواهی های اشتغال برای تمامی مشاغل ارزش ترجمه رسمی را دارند.

دارالترجمه شهر ترجمه رسمی و غیررسمی کلیه اسناد، مدارک و متون را از زبان فارسی به انگلیسی و همچنین ترجمه گواهی و … را به دیگر زبان ها پذیرش می کند.

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار آزاد

ترجمه رسمی گواهی اشتغال از ادارات و سازمان های دولتی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال از سازمان های خصوصی و نیمه خصوصی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال از دانشگاه ها و مراکز دانشگاهی

ترجمه گواهی اشتغال پزشکی و بیمارستانی از زبان فارسی به انگلیسی