دارالترجمه رسمی رسمی شهر با کادری مجرب ترجمه رسمی گواهی های کار از جمله: ترجمه رسمی گواهی های آموزشی را می پذیرد.

ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک تحصیلی و آموزشی از زبان فارسی به انگلیسی/ ترجمه فارسی به کلیه زبان های زنده را می پذیریم.

ترجمه رسمی گواهی های آموزشی

« گواهی های آموزشی »
1- 5 . گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای: گواهی های مهارت فنی و حرفه ای صاده از سازمان فنی و حرفه ای قابل  ترجمه و تایید است . البته در صورت نیاز به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای، این گواهی های صادره باید به تائید مجدد سازمان فنی و حرفه ای کشور برسند و برای این امر شما باید به یکی از دارالترجمه رسمی مراجعه کرده و در خواستی مبنی بر تائید این گواهی ها نزد سازمان فنی و حرفه ای کشور (بخش تائید مدارک واقع در کرج) اقدام کنید.
2-5 . گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارت دولتی: گواهی های صادره از سوی ادارت یا سازمانهای دولتی یا دانشگاه ها مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه و تایید است .
3-5 . گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان: گواهی صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی اداره می شوند، یا مجوز وزارت آموزش و پرورش را دارا هستند با ارائه روزنامه رسمی یا مجوز وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تایید است .
4-5 . گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی: گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های اموزشی کوتاه مدت از طرف شرکت های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی یا مجوز فعالیت رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تایید است.

ترجمه رسمی گواهی های آموزشی
5-5 . گواهیهای اموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی: گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت  صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تایید می باشد.

ترجمه رسمی گواهی های آموزشی

در صورت نیاز شما، تائید ترجمه رسمی مدارک را نزد برخی از سفارت ها در تهران را می پذیریم.