ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر پیشگام در امر ترجمه رسمی و غیررسمی، ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی، ترجمه رسمی پروانه فعالیت نظام مهندسی می باشد. برای ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها نیاز به اصل کارت و یا پروانه فعالیت می باشد. جهت تائید ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، نیاز به اصل دانشنامه تحصیلی در رشته مربوطه می باشد. ارائه اصل دانشنامه تحصیلی سندی می باشد جهت صحت کارت نظام مهندس و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی.

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک تحصیلی، شغلی، مدارک هویتی و ترجمه رسمی اسناد و مدارک ملکی را می پذیرد. ترجمه رسمی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. در صورت نیاز تائیدات ترجمه نزد سفارت را نیز می پذیریم.

ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی

ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی را به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیریم.

دارالترجمه رسمی در کنار ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی، ترجمه پروانه نظام مهندسی، ترجمه دانشنامه و ریزنمرات مهندسی و دیگر مدارک را نیز می پذیریم. ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک جهت ترجمه رسمی به انگلیسی، فرانسه، آلمانی و سایر زبان ها را می پذیریم.

همکارای ما می توانند ترجمه رسمی اسناد و مدارک را ظرف کوتاه ترین زمان ممکن از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها انجام می دهند. ترجمه رسمی و غیررسمی مدارک و متون را در بازه زمانی کوتاهی انجام میدهیم.

ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی

ترجمه ریزنمرات و دانشنامه تخصیلی رشته های مهندسی را می پذیریم.

  • ترجمه کارت نظام مهندسی به روسی
  • ترجمه کارت نظام مهندسی از زبان فارسی به زبان فرانسه