ترجمه رسمی کارت دانشجویی امکان پذیر نیست!!!

ترجمه کارت دانشجویی به صورت رسمی امکان پذیر نیست. چرا این کارت صرفاً دارای ارزش و اعتبار محدودی بوده و براساس ترم های ثبت نامی دارای ارزش می باشد (برای محل دانشگاه و یا نهایت در داخل ایران اعتبار دارد) و از طرف دیگر به دلیل انجام تعهدات خدمتی و بحث انجام خدمت نظام وظیفه برای دانشجویان پسر در حال حاضر امکان ترجمه رسمی این کارت وجود ندارد. بنابراین گواهی اشتغال به تحصیل بهترین جایگزین برای افرادی هست که می خواهند دانشجو بودن خود را برای مراکز و یا سازمان های خارج از کشور ثابت کنند. ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان در صورت تائید وزارت علوم یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، از سوی دادگستری و وزارت امور خارجه تائید خواهد شد.

ترجمه رسمی کارت دانشجویی

کارت دانشجویی صرفاً برای امور داخلی کشور می باشد و ترجمه رسمی آن ارزش تائید نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را نخواهد داشت. معمولا به جای ترجمه کارت دانشجویی، گواهی اشتغال به تحصیل ترجمه می شود.

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی کارت دانشجوئی، ترجمه رسمی ریزنمرات دانشگاهی، ترجمه دانشنامه و گواهی اشتغال به تحصیل و ترجمه رسمی سایر اسناد و مدارک را می پذیرد.

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک تحصیلی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها

ترجمه رسمی کلیه ریزنمرات و دانشنامه ها از زبان فارسی به انگلیسی، ترجمه از فارسی به تمام زبان ها. دارالترجمه شهر علاوه بر ترجمه رسمی اسناد و مدارک دانشجویی از قبیل ترجمه ریزنمرات، دانشنامه، گواهی اشتغال به تحصیل، کارت دانشجویی و … آماده ارائه خدمات ترجمه بصورت غیر رسمی می باشد. ترجمه مقالات دانشجویی از زبان انگلیسی به فارسی و یا ترجمه مقالات از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها جهت چاپ در ژورنال های خارجی آماده ارائه خدمت می باشد.

ترجمه کارت دانشجویی به انگلیسی

ترجمه کارت دانشجویی به آلمانی

ترجمه  کارت دانشجویی فارسی به فرانسوی

ترجمه رسمی کارت دانشجویی امکان پذیر نیست