ترجمه رسمی وکالتنامه به زبان انگلیسی با تائیدات را می پذیریم.

ترجمه وکالتنامه از زبان فارسی به دیگر زبان ها و از تمام زبان ها به زبان فارسی را در اسرع وقت و با هزینه ای کاملاً مناسب می پذیریم. برای ترجمه رسمی تمام وکالتنامه ها و در هر زمینه ای که باشند، باید این وکالتنامه ها در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم شده باشند و دارای مُهر برجسته دفتر اسناد رسمی باشند. ترجمه رسمی وکالتنامه نیاز به اصل وکالتنامه و اصل شناسنامه موکل دارد امّا در صورتی که ترجمه رسمی آن نیاز به تائید دادگستری و وزارت خارجه داشته باشد، نیاز به اصل شناسنامه موکل (وکالت دهنده) می باشد. در صورتیکه موکل شرکت باشد، نیاز به اصل روزنامه رسمی شرکت مورد نظر می باشد.

برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادره از طرف دفتر اسناد رسمی مثل وکالتنامه، اقرارنامه، تعهدنامه و … امکان ترجمه آنها با شناسنامهموکل، متعهد، مقر و … امکان پذیر می باشد. همچنین تائید ترحمه این اسناد نزد دادگستری و وزارت امور خارجه بلامانع می باشد. در صورت نیاز تائید ترجمه نزد برخی از سفارت خانه های دایر در ایران را نیز می پذیریم.

ترجمه رسمی وکالتنامه

شرایط لازم جهت ترجمه و تائید دادگستری و وزارت خارجه وکالتنامه

ترجمه وکالتنامه رسمی

دارالترجمه شهر علاوه بر ترجمه  وکالتنامه از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه وکالتنامه از انگلیسی به فارسی، آماده ارئه خدمات ترجمه رسمی برای تمامی اسناد و مدارک می باشد. ترجمه رسمی وکالتنامه برای اداره اموال، ترجمه رسمی وکالتنامه فروش، ترجمه رسمی وکالتنامه امور تحصیلی و … را می پذیریم. همچنین دارالترجمه شهر ترجمه رسمی دیگر مدارک را از فارسی به انگلیسی، آلمانی، ترکی، ایتالیایی و دیگر زبان ها پذیرش می کند.

ترجمه رسمی همراه با تایید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه وکالتنامه مربوط به پیگیری امور تحصیلی و …

ترجمه وکالتنامه از زبان فارسی به فرانسه