ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان شرکت ها

ترجمه لیست بیمه و ترجمه سوابق بیمه

در مورد بیمه به دو مورد می توان اشاره کرد: اول سابقه بیمه انفرادی فرد می باشد که شامل سوابق بیمه فرد در تمام دوره کاری می باشد که نزد یکی از شعبات بیمه می باشد که از طرف بیمه مربوطه صادر می شود. مورد دوم مربوط به لیست بیمه کارکنان شرکت هست که معمولا از طرف شرکت ترجمه می شود و بیانگر تعداد کارکنان و کارمندان شرکت می باشد. لیست بیمه کارکنان بایستی توسط شرکت یا بیمه مربوطه تائید شده باشد تا ارزش ترجمه رسمی را داشته باشد.

جهت ترجمه رسمی لیست بیمه نیاز به مهر و امضای شعبه صادر کننده فرم لیست بیمه می باشد (یعنی با مراجعه به مدیریت شعبه بیمه مورد نظر شما و با در خواست سوابق بیمه را پرینت گرفته و مهر و امضاء شعبه روی برگه سابقه بیمه درج خواهد شد). ترجمه رسمی لیست بیمه از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها، بدون محدودیت و صرفاً در صورت دارا بودن مهر و امضای شعبۀ صادر کننده یا یکی از شعبات بیمه مربوطه امکان پذیر می باشد و دادگستری و وزارت امور خارجه نیز ترجمه رسمی سند را تائید خواهند کرد. شما می توانید فرم و سابقه بیمه شخص مورد نظر را از اینترنت دانلود کرده و جهت تائید به یکی از شعبات بیمه مربوطه مراجعه نمائید. لیست بیمه بیانگر وضعیت سابقه بیمه فرد می باشد و در زمان اقدام برای دریافت ویزا موثر خواهد بود.

ترجمه رسمی لیست بیمه - ترجمه لیست بیمه

ترجمه رسمی لیست بیمه

علاوه بر ترجمه رسمی لیست سوابق بیمه، ترجمه سایر اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را نیز می پذیریم. سابقه بیمه بیانگر سابقه اشتغال فرد می باشد و در زمان مراجعه به سفارت ها برای در خواست ویزا، از اهمیت زیادی برخوردار است.