ترجمه رسمی صورتحساب بانکی

ترجمه رسمی گواهی های بانکی و ترجمه صورت حسابهای بانکی را به زبان انگلیسی می پذیریم.

تقریبا اکثریت قریب به اتفاق بانک ها پرینت حساب را بصورت انگلیسی به مشتری هایشان تحویل می دهند که در صورت دارا بودن مهر و امضاء بانک، دیگر نیاز به ترجمه آنها نیست و همان پرینت انگلیسی برای سفارت ها قابل قبول است. ترجمه رسمی پرینت حساب بانگی و گواهی های صادر شده از بانک ها به انگلیسی و سایر زبان ها را می پذیریم.

پرینت صورتحساب بانکی، در صورتی که دارای مُهر یکی از شعب بانک مربوطه باشد ارزش ترجمه رسمی را دارد. امّا جهت تائید ترجمه رسمی صورتحساب بانکی نزد دادگستری و وزارت خارجه، اصل سند نیاز به تائید امور روابط بین الملل بانک مربوطه را خواهد داشت. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت خارجه از تائید ترجمه رسمی صورتحساب مذکور خودداری خواهند کرد. پس بهتر آن است در زمان دریافت صورتحساب نزد یکی از شعب بانک، آدرس کامل اداره روابط بین الملل بانک مربوطه را نیز دریافت کرده و نسبت به تائید روابط بین الملل آن بانک اقدام نمائید تا در تائید ترجمه رسمی آن مشکلی پیش نیاید.

ترجمه رسمی صورتحساب بانکی

شرایط ترجمه رسمی به همراه تائید ترجمه رسمی صورتحساب بانکی نزد دادگستری و وزارت خارجه به شرح زیر می باشد:

در شرایطی که صورتحساب بانکی به صورت فارسی صادر شده باشد، مترجم می تواند کار را به انگلیسی یا هر زبان دیگری ترجمه کند و در صورت دارا بودن مهر اداره روابط بین الملل، دادگستری و وزارت امور خارجه نیز ترجمه رسمی را تائید خواهد کرد. اما در شرایطی که صورتحساب به صورت انگلیسی صادر شده باشد، کار را تنها به صورت کپی برابر اصل مترجم رسمی تحویل مشتری داد. دلیل این امر آن است که ترجمه رسمی هر سند و مدرکی که جهت تائید نزد دادگستری و وزارت امور خارجه می رود، حتماً باید اصل سند به زبان رسمی ایران (فارسی) صادر شده باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه رسمی آن خود داری خواهند کرد.

دیگر خدمات ترجمه رسمی صورتحساب بانکی

ترجمه رسمی صورتحساب بانکی از فارسی به انگلیسی

ترجمه صورتحساب بانکی از فارسی به ترکی استانبولی

ترجمه رسمی صورتحساب بانکی از فارسی به اسپانیولی

ترجمه  صورتحساب بانکی از فارسی به زبان آلمانی

ترجمه رسمی صورتحساب بانکی از فارسی به فرانسه

ترجمه صورتحساب بانکی فارسی به ایتالیایی