ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست

اظهارنامه ثبت شرکت و اظهارنامه مالیاتی ارزش ترجمه رسمی را دارند. ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم. ترجمه رسمی مربوط به اظهارنامه، دادخواست، وکالتنامه، تعهدنامه و دیگر موارد از این دست، صرفاً در صورتی ارزش ترجمه رسمی دارند که در دفتر اسناد رسمی (روی سربرگ دفتر اسناد رسمی) و ممهور به مُهر آنها باشند. همچنین جهت تائید ترجمه رسمی مدارک ذکر شده، نیاز به اصل شناسنامه فرد (فرد متعهد، موکل، اظهار کننده) می باشد.

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست

البته لازم به ذکر می باشد که در مواردی اظهارنامه ها از طرف دادگستری تائید نمی شوند و این در مواردی هست که جهت اثبات اظهارات ادله کافی ارائه نشود. بهترین شرایط برای تنظیم اظهارنامه این است که این سند باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و این مورد نیز نیاز به ادله لازم جهت تنظیم نیاز دارد. اظهارنامه بدلیل آنکه اظهارات فرد می باشد و از طرف هیچ مرجعی قانونی ای تائید نمی شود، دادگستری و وزارت امور خارجه در تائید ترجمه آن احتیاط زیادی به خرج می دهند. برای تائید ترجمه اظهارنامه نیاز به شناسنامه فرد اظهار کننده می باشد.

جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک خود با ما تماس بگیرید. ترجمه رسمی تمامی مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده دنیا را می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر علاوه و تائبد دادگستری و وزارت امور خارجه، تائید ترجمه نزد سفارت های دایر در تهران را نیز می پدیرد.

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست به روسی

ترجمه رسمی اظهارنامه، دادخواست، وکالتنامه، تعهدنامه و … از زبان فارسی به تمام زبان های زنده را در اسرع وقت می پذیریم.

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به انگلیسی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به فرانسه

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به اسپانیولی