ترجمه رسمی احکام دادگاه را می پذیریم. ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را همراه با تائیدات دادگستری و خارجه می پذیریم.

ترجمه احکام دادگاه و حکم کارگزینی از فارسی به انگلیسی را می پذیریم.

احکام دادگاه و پرونده های قضایی مشروط به مهر بلامانع بودن ترجمه توسط شعبه صادر کننده رای، ارزش ترجمه به تمامی زبان های زنده را دارند.

ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه

ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه باید حکم دادگاه در صورت مُهر شعبۀ صادر کننده رای جهت ترجمه و تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت خارجه، شعبه صادر کننده رای باید مُهر بلامانع بودن ترجمه را روی برگه حکم بزند. در غیر اینصورت ترجمه رای تخلف بوده و دادگستری و وزارت خارجه از تائید ترجمه  حکم خودداری خواهند کرد.

ترجمه احکام و پرونده های قضایی همراه با تائید دادگستری و خارجه را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمین خبره و رسمی قوه قضائیه آماده ترجمه قرارداد و اسناد و مدارک از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می باشد.

بیشترین احکام دادگاه که ترجمه می شوند مربوط به موارد زیر باشد: احکام دادگاه مربوط به سرپرسی بچه ها، احکم دادگاه مربوط به طلاق، احکام دادگاه در زمینه حصر وراثت، احکام دادگاه در زمینه های تجاری و بازرگانی، احکام دادگاه در حوزه خرید و فروش ها و …

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجم های خبره و حرفه ای قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه احکام و رای های قضائی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می باشد. ترجمه رسمی احکام (حکم) دادگاه با دارا بودن مهر بلامانع بودن ترجمه رای از سوی شعبه صادر کننده حکم دادگاه، ارزش ترجمه و تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد. ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک صادره از شعبه های دادگاه را می پذیریم.

ترجمه رسمی و فوری احکام دادگاه توسط مترجم رسمی