ترجمه رسمی گواهی های کار

دارالترجمه شهر با دارا بودن مترجمان خبره در امر ترجمه، آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی گواهی های کار و اشتغال از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های می باشد. 

ترجمه رسمی گواهی های کار 

ترجمه رسمی گواهی های کار به شرح زیر می باشد:
1-7. گواهی های کاز از موسسات و ادارات دولتی:گواهی ها کار صادره از ادارات با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تایید است . 
2-7. گواهی های کار صاده از مهد کودکها: گواهی های صادره  از مهد کودکها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تایید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تاید است . 
3-7. گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات: گواهی های کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از وی سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسیمی قابل ترجمه و تایید است . 
4-7. گواهیهای صادره از آژانسهای هواپیمایی و گردشگری: گواهی های صادره از آزانسهایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی ادراه می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تایید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تایید است . 
5-7. گواهی های صادره از داروخانه ها: گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تایید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تاسیس داروخانه قابل ترجمه و تایید است . 

ترجمه رسمی گواهی های کار


6-7. گواهی های کار صادره از شرکتها: گواهی های کار صادره از شرکتها ی خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است در صورتیکه در گواهی کار صادره ، مدرک تحصیلی قید شده اشد ، ارائه مستند مزبور الزامی است . 
7-7 . گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاهها: گواهی های کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه  و تایید است . 
8-7. گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان: گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تایید است . 
9-7 . گواهی های کار از دفاتر اسناد رسمی: گواهی های کار سر دفتران اسناد رسمی با تایید کانون سر دفترداران قابل ترجمه و تایید است و گواهی کار سایر افراد شاغل در دفتر خانه ها با مهر دفترخانه کفایت میکند و گواهی های کار شاغلین در کانون سر دفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تایید است . 
10-7 . گواهی های کار صادره ازواحد های صنفی مختلف: گواهی های مزبور با تایید اتحادیه صنفی ذیربط  یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه  و تایید است .

ترجمه رسمی گواهی های کار

ترجمه رسمی گواهی های کار از فارسی به فرانسه و دیگر زبان ها

علاوه بر ترجمه مدارک و گواهی های فوق الذکر، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیرد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزرات امور خارجه را می پذیریم.