ترجمه رسمی گواهی های متفرقه

جهت ترجمه رسمی گواهی های متفرقه و دیگر اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و یا دیگر زبان ها، با دارالترجمه رسمی شهر تماس بگیرید. دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621) با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات، ترجمه رسمی و غیررسمی انواع گواهی ها به شما عزیزان می باشد.

ترجمه رسمی گواهی های متفرقه

ترجمه رسمی گواهی های متفرقه از فارسی به انگلیسی همراه با تائیدات

« گواهی های متفرقه  »
1- 8  کارت واکسیناسیون 
کارت واکسیناسیون با تایید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تایید است رونوشت برابر با اصل گواهی های صادره از انستیتو پاستور که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود نیز قابل ترجمه و تایید است . 
2- 8 . پرونده بهداشتی دانش آموزان : 
مدارک مزبوره صادره از مدارس با تایید مراکز آموزشی یا آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تایید است . 
3-8. قبوض آب، برق، تلفن و گاز 
اصل قبوض آب، برق، گاز و تلفن قابل ترجمه و تایید است . 
4- 8 . فیش های حقوقی : 
فیشهای حقوقی ادارت دولتی با مهر کار گزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تایید بوده و فیشهای حقوقی غیر دولتی با مهر و امضا شرکت همراه با روزنامه رسمی(با مهر شرکت یا روزنامه رسمی کشور) قابل ترجمه و تایید است . 
5 – 8 . موجودی حساب بانکی 
گواهی موجودی حسابهای بانکی تا مبلغ 000 / 000/ 100 ریال در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضا بانک ذیربط قابل ترجمه و تایید است و مازاد بر آن باید به تایید امضا کننده مجاز برسد گواهی های گردش مالی حسابهای بانکی  که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضا معرفی شده بانک قابل ترجمه  تایید می باشد . 
6- 8 . گذرنامه : 
ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن کپی آن توسط مترجم قابل تایید در قوه قضائیه می باشد و گذرنامه های موعد منقضی نیز بمنظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست . 
7 -8  . کارت بازرگانی : 
کارت بازرگانی قابل ترجمه و تایید است همچنین رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گرديد قابل ترجمه و تایید می باشد . 
8-8. گواهینامه های دریانوردی : 
گواهینامه های دریانوردی با مهر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تایید بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تایید می باشد . 

ترجمه رسمی گواهی های متفرقه


9-8 . احکام قهرمانی و رشته های ورزشی : 
احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدارسیون ورزشی قابل ترجمه و تایید می باشد . 
10-8 . بارنامه ها و اسناد صادرات و وادرات : 
بانامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمائی کشوری یا سازمان بنادر و کشتیرانی ، یا وزرات راه و ترابر قابل ترجمه و تایید است . 
11- 8 . گواهی های کشتیرانی 
گواهی های صادره از شرکت کشترانی جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر شکت مزبور یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تایید است . 
12-8 . خرید و فروش کشتی : 
اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تایید سازمان بنادر و کشترانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تایید است همچنین اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تایید مقامات مربوطه کشور متبوع کشتی و تایید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت خارجه در ایران قابل ترجمه و تایید است و در صورتیکه قرار داد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تایید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تایید خواهد بود . ترجمه رسمی گواهی های متفرقه
13 – 8 . گواهی های وکلاء 
گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تایید کانون وکلا یا مراکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قابل ترجمه وتایید است . 
14-8 . گواهی های فرهنگی هنری 
گواهی های صادره از فرهنگسرا ها و مراکز فرهنگی ، هنری با تایید وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه  تایید می باشد و گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا موسسات هنری باستناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط مانند اداره ارشاد آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز موسسه در امور فرهنگی هنری ، قابل ترجمه و تایید است . 
15-8 . گواهی مربوط به روستاهای دور افتاده :  ترجمه رسمی گواهی های متفرقه
گواهی های مربوط به اشخاص در روستاهای دور افتاده با تایید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروهای انتظامی منطقه قابل ترجمه و تایید است .
16-8 . گواهی های بهداشتی 
گواهی های بهداشتی برای صدور محموله های غذایی به خارج از کشور با تایید « معاوند غذا و دارو » یا « دانشگاه های علوم پزشکی » یا « اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی » ( وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) قابل ترجمه و تایید است . 
17-8. پروانه های صادره از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
پروانه مطب ، پروانه دائم پزشکی و پروانه تاسیس داروخانه با مهر و امضای مجاز وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تایید بوده و در غیر اینصورت ارائه دانشنامه مربوط با مهر و امضای مجاز بهداشت برای ترجمه ضرورت دارد .