ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج از کشور

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج از کشور را می پذیریم. دارالترجمه رسمی در تهران اسناد و مدارک تحصیلی از زبان انگلیسی و دیگر زبان ها را به فارسی می پذیریم. جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادر شده خارج از کشور (به هر زبانی که باشد)، مراحل زیر بایستی طی شود.

مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تایید کنسولی ایران در کشور محل صدور مدرک (یا سفارت دولت مطبوع در تهران) در صورت تائید وزارت امور خارجه قابل ترجمه و تایید است. در غیر این صورت ترجمه هر مدرک به صورت رسمی، جرم محسوب شده و مترجم مورد نظر از سوی مقامات قضایی مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
گواهی های صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تایید نیست و حقوق و مزایای آنها حتما باید با ریال محاسبه و درج گردد.

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج از کشور

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج از کشور را به فارسی می پذیریم. ترجمه رسمی این مدارک را با تائیدات لازم انجام می دهیم. معمولا افراد ایرانی فارغ التحصیل در خارج از کشور، برای بهره گیری از مزایای تحصیلی خود در ایران نیاز به ترجمه رسمی امدارک تحصیلی خود به زبان فارسی را دارند.

بعد از انجام مراحل قانونی ترجمه اسناد و مدارک صادر شده از خارج، ترجمه رسمی این مدارک تنها از سوی دادگستری تائید خواهد شد، چرا که وزارت خارجه اصل مدارک صادر شده از خارج را تائید می کند و ترجمه رسمی آنها نیاز به تائید ندارد.

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج از کشور

دارالترجمه رسمی شهر تمامی اسناد  مدارک صادر شده از حارج ایران را به فارسی ترجمه می کند. در صورت وجود تائیدات سفارت ایران و همچنین وزارت امور خارجه روسی اصل اسناد، این مدارک بصورت رسمی به فارسی ترجمه خواهند شد و در غیر اینصورت ترجمه اسناد بصورت غیررسمی صورت می گیرد.