ترجمه فارسی به روسی و ترجمه روسی به فارسی

ترجمه فارسی به روسی و ترجمه روسی به فارسی

کشور روسیه یکی از مقاصد دانشجویان ایرانی جهت تحصیل می باشد. از سوی دیگر با توجه به همکاری های گازی و نفتی ایران و روسیه، بخش زیادی از مدارک این دو حوزه نیاز به ترجمه رسمی از زبان فارسی به روسی و همچنین ترجمه از زبان روسی به فارسی دارند. دارالترجمه رسمی شهر، ترجمه فارسی به روسی و ترجمه روسی به فارسی کلیه اسناد و مدارک را می پذیرد. ترجمه رسمی از فارسی به روسی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. ترجمه رسمی از روسی به فارسی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه ای کاملا به صرفه پذیراییم.

ترجمه فارسی به روسی و ترجمه روسی به فارسی

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی از فارسی به روسی و ترجمه رسمی از روسی به فارسی می باشد. اسناد و مدارک که از فارسی به روسی ترجمه رسمی می شوند، هر کدام نیازمند پیش شرط هایی هستند که در صفحات مربوط به این اسناد به تفکیک بیان شده است. اما اسناد و مدارکی که از روسیه یا هر کشور دیگری صادر شده باشند، قبل از ترجمه رسمی به فارسی باید به تائید سفارت ایران در روسیه یا کشور صادر کننده سند برسد، در غیر اینصورت ترجمه رسمی سند جرم محسوب شده و مترجم مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. دیگر خدمات دارالترجمه در حیطه زبان روسی به فارسی و فارسی به روسی عبارتند از:

1- ترجمه کلیه اسناد و مدارک و تائید آنها نزد دادگستری و وزارت خارجه از زبان روسی به فارسی یا از فارسی به روسی.

2- تائید و کپی برابر اصل نمودن اسناد و مدارک نزد سفارت روسیه.

3- ترجمه مقالات در تمام زمینه های علمی از روسی به فارسی و از فارسی به روسی.

4- تکمیل فرم مربوط به درخواست ویزا از زبان روسی به فارسی و از فارسی به روسی.

دارالترجمه رسمی شهر - ترجمه فارسی به روسی و روسی به فارسی

وب سایت: www.tarjome1.com  

ترجمه فارسی به روسی و روسی به فارسی مکاتبات تجاری، ترجمه فارسی به روسی مکاتبات شخصی و ترجمه از زبان فارسی به روسی و ترجمه از روسی به فارسی همه اسناد، متون. دارالترجمه رسمی شهر در زمینه ترجمه رسمی و غیررسمی روسی آماده خدمت می باشد

ترجمه فارسی به روسی و ترجمه روسی به فارسی

دارالترجمه رسمی شهر افتخار دارد با همکاری بهترین مترجمین رسمی و غیر رسمی زبان روسی، اسناد و مدارک و متون شما را از فارسی به روسی و از روسی به فارسی ترجمه کند. مترجمین روسی به فارسی و فارسی به روسی دارالترجمه رسمی شهر می توانند شما را در سفرهای توریستی و تجاری به روسیه و دیگر کشورهای روسی زبان همراهی کنند.