ترجمه رسمی گواهی از داروخانه

ترجمه رسمی گواهی از داروخانه

ترجمه گواهی از داروخانه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی تمامی مدارک همراه با تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. گواهی صادره از داروخانه روی سربرگ و با مهر داروخانه ارزش ترجمه رسمی دارد. ترجمه رسمی گواهی از داروخانه از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها صادر می گردد.

در صورتی که گواهی های صادر شده از داروخانه ها به تائید سازمان نظام پزشکی رسیده باشند، ترجمه رسمی این گواهی ها نزد دادگستری و وزارت امور خارجه ارزش تائید را دارند. گواهی های صادر شده از داروخانه ها می تواند مربوط به پرسنل و نیروی کار داروخانه در حکم گواهی اشتغال به کار یا سابقه کار باشد و یا می تواند مربوط به امور داروئی، درمان و پزشکی باشد که در هر دو صورت ارزش ترجمه رسمی را دارند اما جهت تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، نیاز به تائید اصل گواهی نزد سازمان نظام پزشکی می باشد.

ترجمه رسمی گواهی از داروخانه

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمین رسمی دادگستری آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی به شما عزیزان می باشد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه و برخی از سفارت ها را می پذیریم.
گواهی های صادر شده از داروخانه ها می تواند مربوط به اشتغال افراد و یا خرید و فروش دارو باشد که در موارد فوق الذکر امکان ترجمه رسمی آنها وجود دارد.

ترجمه رسمی گواهی از داروخانه به صورت فوری

دارالترجمه رسمی شهر با کادری مجرب و با همکاری مترجم های خبره قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده می باشد ما می توانیم ترجمه ای فوری و با کیفیت در در مدت زمانی کوتاه تحویل دهیم. ترجمه رسمی اسناد را همراه با تائیدات دادگستری و وزارت اامور خارجه می پذیریم. در صورت نیاز شما، تائید ترجمه مدارک نزد برخی از سفارت های دایر در تهران را می پذیریم.