ترجمه رسمی وکالتنامه

ترجمه رسمی وکالتنامه

ترجمه رسمی وکالتنامه به انگلیسی

ترجمه وکالتنامه به زبان انگلیسی با تائیدات را می پذیریم.

ترجمه رسمی وکالتنامه از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم.

ترجمه رسمی وکالتنامه از زبان فارسی به دیگر زبان ها و از تمام زبان ها به زبان فارسی را در اسرع وقت و با هزینه ای کاملاً مناسب می پذیریم. برای ترجمه رسمی تمام وکالتنامه ها و در هر زمینه ای که باشند، باید این وکالتنامه ها در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم شده باشند و دارای مُهر برجسته دفتر اسناد رسمی باشند. ترجمه رسمی وکالتنامه نیاز به اصل وکالتنامه و اصل شناسنامه موکل دارد امّا در صورتی که ترجمه رسمی آن نیاز به تائید دادگستری و وزارت خارجه داشته باشد، نیاز به اصل شناسنامه موکل (وکالت دهنده) می باشد. در صورتیکه موکل شرکت باشد، نیاز به اصل روزنامه رسمی شرکت مورد نظر می باشد.

شرایط لازم جهت ترجمه و تائید دادگستری و وزارت خارجه وکالتنامه

  • اصل وکالتنامه تنظیم شده در دفترخانه های اسناد و ممهور به مُهر برجسته دفترخانه.
  • شناسنامه موکل (وکالت دهنده).

ترجمه رسمی مدارک و وکالتنامه بصورت رسمی

دارالترجمه شهر علاوه بر ترجمه رسمی وکالتنامه از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه وکالتنامه از انگلیسی به فارسی، آماده ارئه خدمات ترجمه رسمی برای تمامی اسناد و مدارک می باشد. ترجمه رسمی وکالتنامه برای اداره اموال، ترجمه رسمی وکالتنامه فروش، ترجمه رسمی وکالتنامه امور تحصیلی و ... را می پذیریم. همچنین دارالترجمه شهر ترجمه رسمی دیگر مدارک را از فارسی به انگلیسی، آلمانی، ترکی، ایتالیایی و دیگر زبان ها پذیرش می کند.

ترجمه رسمی همراه با تایید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه رسمی وکالتنامه مربوط به امور بانکی و مالی،

ترجمه وکالتنامه مربوط به پیگیری امور تحصیلی و ...

ترجمه رسمی وکالتنامه از فارسی به انگلیسی

ترجمه وکالتنامه از زبان فارسی به فرانسه

ترجمه رسمی وکالتنامه از فارسی به زبان آلمانی