ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور فارغ التحصیلان جهت ادامه تحصیل یا استخدام در ایران، نیاز به ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی اخذ شده در خارج از کشور را دارند. ( ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور ، ترجمه رسمی ریزنمرات)

جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی و غیره صادر شده از خارج کشور، قبل از هر چیز این اسناد باید به تائید کنسولی یا سفارت ایران در کشور صادر کننده مدارک رسیده باشند. سپس به تائید وزارت خارجه ایران برسد (دارالترجمه شهر تائیدات اسناد و مدارک را نزد وزارت خارجه می پذیرد). ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور بدون مهر کنسولی و وزارت امور خارجه ایران برای این اسناد جرم محصوب شده و مترجم تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب ذکر شده، دارالترجمه رسمی شهر می تواند در 3 روز کاری ترجمه فارسی اسناد شما را همراه با تائید دادگستری در اختیار شما قرار دهد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادر شده از خارج، تنها نیاز به تائید دادگستری دارند، چرا که اصل سند قبل از ترجمه به تائید وزارت خارجه می رسد.

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور, دارالترجمه رسمی شهر, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور

ترجمه رسمی ریزنمرات نمرات و گواهی های پایان تحصیلات صادر شده از خارج ایران را از هر زبانی که باشند به فارسی ترجمه می کنیم. همچنین ترجمه مدارک صادر شدۀ خارج از کشور همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه صورت می گیرد.

دارالترجمه رسمی شهر کلیه اسناد و مدارک قانونی را که از دیگر کشورها و به هر زبانی که صادر شده باشند، به صورت رسمی به زبان فارسی ترجمه خواهد کرد و به تائید دادگستری خواهند رساند.

در صورت نیاز شما و جهت اطلاع شما، دارالترجمه می تواند اسناد را بصورت غیررسمی ترجمه کرده و فایل وورد کار را در اختیار شما قرار دهد. ترجمه رسمی و غیررسمی از همه زبان ها به فارسی و از زبان فارسی به دیگر زبان ها را در اسرع وقت می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر - پیشگام در امر ترجمه رسمی