ترجمه رسمی شرکت ها

ترجمه رسمی شرکت ها و اسناد و مدارک شرکت ها را از فارسی به زبان انگلیسی می پذیریم.

ترجمه رسمی آگهی تاسیس، آگهی تغییرات، اساسنامه و ... از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم.
ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکت ها: اساسنامه - صورتجلسه سهام شرکت - آگهی تاسیس، آگهی تغییرات شرکت ها
ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.
دارالترجمه رسمی شهر آمادگی خود را جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکت ها (اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی تغییرات، ... ) از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده اعلام می دارد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک از فارسی به انگلیسی، ترجمه به عربی، ترجمه به کردی، ترجمه به ترکی و ...
ترجمه رسمی شرکت ها - اساسنامه - صورتجلسه سهام شرکت - آگهی تغییرات شرکت، ترجمه رسمی

ترجمه رسمی شرکت ها

- اصل اساسنامه و صورتجلسه و اظهار نامه شرکتها : با مهر اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه و تایید می باشد . 
- اوراق سهام شرکت های سهامی عام : حاوی مهر و امضا شرکت صادره کننده قابل ترجمه و تایید است . 
- اوراق سهام صادره از سازمان اوراق بورس قابل ترجمه و تایید است . 
- اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان ، در صورت ذکر شرکتنامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه  و تایید است . 
اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل ترجمه و تایید است . 
تبصره : چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از 000/ 000 / 100 ( صد میلیون ریال ) بیشتر باشد استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است . 

ترجمه رسمی شرکت ها

1-6. روزنامه رسمی: اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است . 

2-6. گواهی های مالیاتی : گواهینامه های مالیاتی با مهر ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تایید است. ترازنامه شرکتهای دولتی با تایید سازمان حسابرسی کشور و شرکتهای غیر دولتی با تایید حسابرسان خبره و تایید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه و تایید می باشد شرکت ها و موسسات حسابرسی نیز میتواند برای سایر شرکت ها تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند در این صورت ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت و تایید الزامی است . 

3-6 . لیست بیمه: لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگه پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تامین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تایید است . 

4-6. گواهی های بیمه: گواهی های صادره از شرکت ها بیمه مانند : بیمه ایران و غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکتهای بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تایید است . 

5-6 . قرار دادهای شرکت های خصوصی: قرار دادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل ترجمه و تایید است . 

قرار دادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تایید است . 

توجه: اخیرا قوه قضاییه اساسنامه های برابراصل شده توسط اداره ثبت شرکت ها را تایید نمی کند و ارائه اصل اساسنامه شرکت ها الزامی است.
ترجمه رسمی اسناد شرکت، ترجمه رسمی اساسنامه، ترجمه رسمی شرکت نامه، ترجمه رسمی آگهی تاسیس، ترجمه رسمی آگهی تغییرات، ترجمه رسمی سهام شرکت و ترجمه رسمی دیگر اسناد مربوط به شرکت ها.

ترجمه رسمی اسناد شرکت ها، ترجمه رسمی اساسنامه، ترجمه رسمی آگهی تغییرات، ترجمه رسمی روزنامه رسمی و ... .  ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلسی، ترجمه رسمی از زبان انگلیسی به فارسی را می پذیریم.