ترجمه رسمی تفویض وکالتنامه

دارالترجمه رسمی شهر پذیرای ترجمه رسمی تفویض وکالتنامه از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها و ترجمه وکالتنامه از انگلیسی و دیگر زبان ها به فارسی را هستیم. زمانیکه به فردی در مورد موضوع خواصی وکالت داده می شود، وکیل مسئول تمام امور است. به همین خاطر دادگستری و وزارت امور خارجه جهت ترجمه رسمی وکالتنامه، وجود اصل شناسنامه موکل را همراه ترجمه به معنی رضایت موکل می دانند. جهت تائید ترجمه رسمی وکالتنامه، نیاز به اصل شناسنامه موکل می باشد.

برای ترجمه رسمی تمام وکالتنامه ها و در هر زمینه ای که باشند، باید این وکالتنامه ها در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم شده باشند و دارای مُهر برجسته دفتر اسناد رسمی باشند. ترجمه رسمی وکالتنامه صرفاً نیاز به اصل وکالتنامه دارد امّا در صورتی که ترجمه نیاز به تائید دادگستری و وزارت خارجه داشته باشد، نیاز به اصل شناسنامه موکل (وکالت دهنده) می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی وکالتنامه، ترجمه کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و ... می پذیرد.

شرایط لازم جهت ترجمه و تائید دادگستری و وزارت خارجه وکالتنامه

اصل وکالتنامه تنظیم شده در دفترخانه های اسناد و ممهور به مُهر برجسته دفترخانه اسناد رسمی.
اصل شناسنامه موکل (وکالت دهنده).
زمان: 3 تا 4 روز کاری و در صورت نیاز شما ظرف 24 ساعت کل کار انجام خواهد شد.
ترجمه رسمی وکالتنامه را به زبان انگلیسی، ترکی، آلمانی، عربی، فرانسه و سایر زبان ها می پذیریم.