ترجمه رسمی اقرارنامه

ترجمه رسمی اقرارنامه از فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی اقرارنامه به ایتالیایی

ترجمه اقرارنامه به عربی

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه، آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی اقرارنامه بصورت رسمی و غیررسمی از فارسی به انگلیسی و ... می باشد. تائید ترجمه اقرارنامه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه با محدودیت هایی روبروست. به دلیل اینکه اقرارنامه، صرفاً بیان و اقرار از طرف شخص می باشد و ممکن است مستندات قانونی برای اثبات اقرار مورد نظر نباشد، در برخی موارد دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه اقرارنامه خودداری می کنند.

 

دارالترجمه شهر ترجمه رسمی اقرارنامه

دادگستری و خارجه جهت تائید ترجمه اقرارنامه بسیار سختگیر اند. بنابراین قبل از تنظیم اقرارنامه، حتماً با ما تماس بگیرید و نحوه تنظیم متن را از ما بخواهید. اقرارنامه ای که ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد باید دارای شرایطی باشد، از جمله: تنظیم در دفتر خانه های اسناد رسمی و روی سربرگ دفتر خانه و همچنین ممهور به مُهر برجسته دفترخانه باشد. در متن تنظیم شده صرفاً باید مشخصات فردی شخص آورده شوند و در صورتی که نیاز به آوردن آدرس محل سکونت باشد، نیازترجمه رسمی اقرارنامه با استشهاد از کلانتری محل می باشد (که البته به ندرت همکاری می شود) و در غیر اینصورت به جای آوردن آدرس در متن، بهتر آن است که قبض مربوط به آب، تلفن و یا گاز، در صورتی که به نام شما باشند ترجمه شوند و این بهترین راهکار است.

قبوض آب، برق و گاز بهترین سند برای اثبات ساکن بودن شما در شهر یا محله ای خاص می باشد.

شرایط لازم جهت ترجمه و تائید دادگستری و وزارت خارجه:

اصل اقرارنامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی و ممهور به مُهر برجسته دفترخانه.

نیاز به اصل شناسنامه فرد یا افراد اقرارکننده

ترجمه رسمی اقرارنامه از زبان فارسی به انگلیسی

ترجمه اقرارنامه زبان فارسی به عربی

ترجمه اقرارنامه از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه رسمی اقرارنامه فارسی به اسپانیولی