ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست

اظهارنامه ثبت شرکت و اظهارنامه مالیاتی ارزش ترجمه رسمی را دارند. ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم. ترجمه رسمی مربوط به اظهارنامه، دادخواست، وکالتنامه، تعهدنامه و دیگر موارد از این دست، صرفاً در صورتی ارزش ترجمه رسمی دارند که در دفتر اسناد رسمی (روی سربرگ دفتر اسناد رسمی) و ممهور به مُهر آنها باشند. همچنین جهت تائید ترجمه رسمی مدارک ذکر شده، نیاز به اصل شناسنامه فرد (فرد متعهد، موکل، اظهار کننده) می باشد.

البته لازم به ذکر می باشد که در مواردی اظهارنامه ها از طرف دادگستری تائید نمی شوند و این در مواردی هست که جهت اثبات اظهارات ادله کافی ارائه نشود. بهترین شرایط برای تنظیم اظهارنامه این است که این سند باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و این مورد نیز نیاز به ادله لازم جهت تنظیم نیاز دارد. اظهارنامه بدلیل آنکه اظهارات فرد می باشد و از طرف هیچ مرجعی قانونی ای تائید نمی شود، دادگستری و وزارت امور خارجه در تائید ترجمه آن احتیاط زیادی به خرج می دهند. برای تائید ترجمه اظهارنامه نیاز به شناسنامه فرد اظهار کننده می باشد.

ترجمه رسمی اظهارنامه، دادخواست، وکالتنامه، تعهدنامه و ... از زبان فارسی به تمام زبان های زنده را در اسرع وقت می پذیریم.

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به انگلیسی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به فرانسه

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به اسپانیولی