ترجمه رسمی گواهی های کار، ترجمه گواهی، ترجمه رسمی گواهی اشتغال

ترجمه رسمی گواهی های کار

دارالترجمه شهر با دارا بودن مترجمان خبره در امر ترجمه، آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های می باشد. 

« ترجمه رسمی گواهی های کار »

ترجمه رسمی گواهی های کار به شرح زیر می باشد:
1-7. گواهی های کاز از موسسات و ادارات دولتی:گواهی ها کار صادره از ادارات با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تایید است . 
2-7. گواهی های کار صاده از مهد کودکها: گواهی های صادره  از مهد کودکها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تایید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تاید است . 
3-7. گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات: گواهی های کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از وی سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسیمی قابل ترجمه و تایید است . 
4-7. گواهیهای صادره از آژانسهای هواپیمایی و گردشگری: گواهی های صادره از آزانسهایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی ادراه می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تایید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تایید است . 
5-7. گواهی های صادره از داروخانه ها: گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تایید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تاسیس داروخانه قابل ترجمه و تایید است . 
6-7. گواهی های کار صادره از شرکتها: گواهی های کار صادره از شرکتها ی خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است در صورتیکه در گواهی کار صادره ، مدرک تحصیلی قید شده اشد ، ارائه مستند مزبور الزامی است . 
7-7 . گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاهها: گواهی های کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه  و تایید است . 
8-7. گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان: گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تایید است . 
9-7 . گواهی های کار از دفاتر اسناد رسمی: گواهی های کار سر دفتران اسناد رسمی با تایید کانون سر دفترداران قابل ترجمه و تایید است و گواهی کار سایر افراد شاغل در دفتر خانه ها با مهر دفترخانه کفایت میکند و گواهی های کار شاغلین در کانون سر دفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تایید است . 
10-7 . گواهی های کار صادره ازواحد های صنفی مختلف: گواهی های مزبور با تایید اتحادیه صنفی ذیربط  یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه  و تایید است .

علاوه بر ترجمه مدارک و گواهی های فوق الذکر، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیرد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزرات امور خارجه را می پذیریم.