ترجمه رسمی گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی، گواهی کار دانشگاه دولتی

ترجمه رسمی گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی

ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر، پیشگام در امر ترجمه رسمی در ایران. ترجمه از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم.

 ترجمه رسمی گواهی های کار اساتید و کارکنان دانشگاه ها - ترجمه سوابق شغلی و آموزش از فارسی به انگلیسی و ...

اشتغال به کار یکی از امتیازات جهت دریافت ویزا در زمان مسافرت به خارج از ایران از سفارت کشور مقصد سفر می باشد. گواهی اشتغال بکار بیانگر اشتغال فرد و تا حدی تضمینی هست بر اینکه فرد قبل از اتمام ویزا کشور مورد نظر را به مقصدایران ترک خواهد کرد. بنا براین ترجمه رسمی از گواهی کار اساتید و پرسنل دانشگاه ها تا حدی در دریافت ویزا از سفارت ها کمک خواهد کرد.

جهت ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاههای دواتی، گواهی باید روی سربرگ دانشگاه و با مهر دانشگاه تنظیم شده باشد. جهت تائید ترجمه این گواهی ها نزد دادگستری و وزارت خارجه، اصل گواهی ها باید به تائید وزارت علوم برسد. علاوه بر موارد ذکر شده نیاز به حکم کارگزینی اساتید می باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت خارجه از تائید ترجمه خودداری خواهند کرد.

ترجمه رسمی گواهی های کار / ترجمه رسمی سوابق شغلی، ترجمه رسمی اسناد و دارک تحصیلی و آموزشی و ...

  • ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه های دولتی به انگلیسی
  • ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه های دولتی از فارسی به فرانسه
  • ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه های دولتی به آلمانی
  • ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه های دولتی به ایتالیایی