ترجمه رسمی گواهی از داروخانه، ترجمه رسمی گواهی ، ترجمه رسمی گواهی داروخانه ای

ترجمه رسمی گواهی از داروخانه

ترجمه رسمی تمامی مدارک همراه با تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

گواهی صادره از داروخانه روی سربرگ و با مهر داروخانه ارزش ترجمه رسمی دارد. ترجمه رسمی گواهی صادر شده از داروخانه از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را می پذیریم.

در صورتی که گواهی های صادر شده از داروخانه ها به تائید سازمان نظام پزشکی رسیده باشند، ترجمه رسمی این گواهی ها نزد دادگستری و وزارت امور خارجه ارزش تائید را خواهد داشت. گواهی های صادر شده از داروخانه ها می تواند مربوط به پرسنل و نیروی کار داروخانه در حکم گواهی اشتغال به کار یا سابقه کار باشد و یا می تواند مربوط به امور داروئی، درمان و پزشکی باشد که در هر دو صورت ارزش ترجمه رسمی را دارند اما جهت تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، نیاز به تائید اصل گواهی نزد سازمان نظام پزشکی می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمین رسمی دادگستری آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی به شما عزیزان می باشد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه و برخی از سفارت ها را می پذیریم.

ترجمه رسمی گواهی از داروخانه از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم.

گواهی های صادر شده از داروخانه ها می تواند مربوط به اشتغال افراد و یا خرید و فروش دارو باشد که در موارد فوق الذکر امکان ترجمه رسمی آنها وجود دارد.