ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی کارت نظام مهندسی ترجمه کارت نظام مهندسی انگلیسی

دارالترجمه رسمی شهر پیشگام در امر ترجمه رسمی و غیررسمی

ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی

ترجمه رسمی پروانه فعالیت نظام مهندسی

برای ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها نیاز به اصل کارت و یا پروانه فعالیت می باشد. جهت تائید ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، نیاز به اصل دانشنامه تحصیلی در رشته مربوطه می باشد. ارائه اصل دانشنامه تحصیلی سندی می باشد جهت صحت کارت نظام مهندس و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی. دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک تحصیلی، شغلی، مدارک هویتی و ترجمه رسمی اسناد و مدارک ملکی را می پذیرد.

ما در کنار ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی، ترجمه پروانه نظام مهندسی، ترجمه دانشنامه و ریزنمرات مهندسی و دیگر مدارک را نیز می پذیریم. ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک جهت ترجمه رسمی به انگلیسی، فرانسه، آلمانی و سایر زبان ها را می پذیریم.

ترجمه ریزنمرات و دانشنامه تخصیلی رشته های مهندسی را می پذیریم.

ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی به انگلیسی

ترجمه کارت نظام مهندسی به روسی

ترجمه کارت نظام مهندسی از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی به زبان ایتالیایی

ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی فارسی به اسپانیولی