ترجمه رسمی لیست بیمه، ترجمه لیست بیمه به انگلیسی، ترجمه سابقه بیمه

ترجمه رسمی لیست بیمه

دارالترجمه رسمی شهر پیشگام در امر ترجمه رسمی

جهت ترجمه لیست بیمه نیاز به مهر و امضای شعبه صادر کننده فرم لیست بیمه می باشد (یعنی با مراجعه به مدیریت شعبه بیمه مورد نظر شما و با در خواست سوابق بیمه را پرینت گرفته و مهر و امضاء شعبه روی برگه سابقه بیمه درج خواهد شد). ترجمه رسمی لیست بیمه از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده، بدون محدودیت و صرفاً در صورت دارا بودن مهر و امضای شعبۀ صادر کننده یا یکی از شعبات بیمه مربوطه امکان پذیر می باشد و دادگستری و وزارت امور خارجه نیز ترجمه رسمی سند را تائید خواهند کرد. شما می توانید فرم و سابقه بیمه شخص مورد نظر را از اینترنت دانلود کرده و جهت تائید به یکی از شعبات بیمه مربوطه مراجعه نمائید. لیست بیمه بیانگر وضعیت سابقه بیمه فرد می باشد و در زمان اقدام برای دریافت ویزا موثر خواهد بود.

علاوه بر ترجمه رسمی لیست سوابق بیمه، ترجمه سایر اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را نیز می پذیریم.

سابقه بیمه بیانگر سابقه اشتغال فرد می باشد و در زمان مراجعه به سفارت ها برای در خواست ویزا، از اهمیت زیادی برخوردار است.

ترجمه لیست بیمه از زبان فارسی به انگلیسی، ترجمه لیست بیمه از فارسی به ایتالیایی، ترجمه لیست بیمه از فارسی به استامبولی، ترجمه لیست بیمه فارسی به آلمانی، ترجمه لیست بیمه از فارسی به فرانسه، ترجمه لیست بیمه به پرتغالی، ترجمه رسمی لیست بیمه از زبان فارسی به همه زبان های زنده.