ترجمه آلمانی به فارسی، ترجمه فارسی به آلمانی، مترجم رسمی آلمانی

ترجمه آلمانی به فارسی، ترجمه فارسی به آلمانی

دارالترجمه رسمی شهر از پیشگامان امر ترجمه رسمی در حوزه زبان آلمانی می باشد. ترجمه رسمی آلمانی به فارسی و همچنینترجمه فارسی به آلمانی را در اسرع وقت می پذیریم.

ترجمه شامل ترجمه رسمی (ترجمه اسناد و مدارک توسط مترجم رسمی قوه قضائیه، روی سربرگ قوه قضائیه و با مهر و امضای مترجم دادگستری) و ترجمه غیر رسمی (ترجمه متون علمی، متن سخنرانی ها، کاتالوگ، متون دانشجویی و ...) می باشد.

دارالترجمه شهر علاوه بر ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به آلمانی و ترجمه از آلمانی به فارسی، امور مربوط به تائید ترجمه رسمی را نزد دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت ها را نیز می پذیرد.

ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه به همراه ترجمه دیگر اسناد و مدارک را از زبان فارسی به آلمانی می پذیریم.

ترجمه رسمی شناسنامه، سند ازدواج، سوابق شغلی، سند ملک و ... را از فارسی به آلمانی می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری و همچنین مترجمان مجرب و با سابقه آماده ارائه خدمات ترجمه در هر سطحی برای شما عزیزان می باشد. 

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی در کوتاه ترین زمان و با تائید دادگستری، وزارت خارجه و سفارت کشور مورد نظر شما در تهران.

ترجمه غیر رسمی مقالات، متون دنشجویی، کاتالوگ، برشور، مکاتبات اداری و تجاری، مکاتبات شخصی، متن سخنرانی ها، فیلم و ... از زبان آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی

 

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی شناسنامه

ترجمه فارسی به آلمانی کارت ملی

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی پایان خدمت

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی گواهینامه ها

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی سند ملک

ترجمه رسمی آلمانی به فارسی بنچاق

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی روزنامه رسمی

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی اساسنامه

ترجمه رسمی  آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی سند ازدواج

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی سند عقد موقت

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی ریزنمرات

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی دانشنامه

ترجمه رسمی آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی تقدیرنامه

ترجمه فارسی به آلمانی کارت واکسیناسیون

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی ریز حساب بانکی

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی دفترچه افتتاح حساب بانکی

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی رسید خرید و فروش کالاها

ترجمه فارسی به آلمانی کاتالوگ

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی برشور

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی مقالات

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی سخنرانی ها

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی فیلم